De Lopermethode - Voorwoord


Titel
Schrijver
Vertaling

The Master Key System (1912)
Charles Haanel
Zentveld-College

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.

Beste lezer,

De Lopermethode - "The Master Key System" - werd gepubliceerd in 1912. Het boek werd onmiddelijk een succes, maar de Kerk beschouwde het als een direct gevaar voor de religie en besloot het boek wereldwijd te verbieden. Onlangs is het boek weer onder de aandacht gekomen van honderdduizenden - zo niet miljoenen - mensen.

De bijna honderd jaar oude tekst is doorspekt met breedspraak, buitengewoon sierlijke, in onbruik geraakte woorden en bevat ongewoon lange zinnen. Hierdoor komt het taalgebruik vandaag de dag in een vreemd licht te staan. Deze - overigens eerste - vertaling in het Nederlands heeft het taalgebruik aangepast aan het hedendaagse, zonder de originele tekst geweld aan te doen, maar met behoud van de boodschap.

Indien u wenst kunt u het boek in de originele Engelse taal lezen. Een kopie van het boek vindt u in Downloads .

"De Lopermethode" kwam weer in de bekendheid na het verschijnen van de topfilm "The Secret" in maart 2006. De film toont hoe de mens in staat is zijn leven te vullen met geluk, dankbaarheid en liefde. Alhoewel de film de zaken erg commercieel en schijnbaar zelfzuchtig is neergezet, is een ding duidelijk: u kunt alles in uw leven hebben wat u maar wilt, als u maar weet hoe. "The Secret" is een afgeleide van "De Lopermethode"; als de introducent Bob Proctor in beeld is, wordt boven zijn schouder een lopertje getoond, als indicator waaraan hij zijn succes te danken heeft. "De Lopermethode" is onnoemelijk veel meer dan de film. Het toont aan dat wanneer u uw gedachten onder controle weet te brengen, u alles kunt bereiken in het leven. Het gaat om wat er zich afspeelt in uzelf, niet in de buitenwereld. Wanneer een mens die diep in de put zit gevraagd wordt wat hij het liefst zou willen zijn of hebben, dan is zijn antwoord: gelukkig en liefde. Niet rijkdom en weelde.

Ik wens u veel liefde en succes toe met de Lopermethode.


De Lopermethode – Voorwoord

Sommige mensen lijken voor succes, macht en rijkdom geboren te zijn. Anderen verkrijgen dit slechts met grote moeite. En weer anderen slagen nooit in het realiseren van hun ambities, wensen en idealen. Hoe kan dit? De oorzaak kan niet lichamelijk zijn, want dan zouden diegene met de beste lichamelijke bouw het meest succesvol moeten zijn. De oorzaak moet derhalve op het geestelijk vlak liggen. Hieruit volgt dat de geest de creatieve factor is, en dat het uitsluitend de geest is die bepaalt of men succesvol is.

Wanneer de creatieve kracht van de gedachte wordt begrepen, zal het resultaat buitengewoon zijn. Echter, zulke resultaten kunnen niet worden verkregen zonder de juiste toewijding, ijver en concentratie. De student zal bemerken dat de wetten die van toepassing zijn in de geestelijke - en de spirituele - wereld, net zo bewezen en onfeilbaar zijn als de wetten in de fysieke wereld. Om de gewenste resultaten te verkrijgen is het nodig de wetten te kennen en overeenkomstig te handelen. Wanneer dit op een juiste wijze gebeurd, zal blijken dat de gewenste resultaten van een exacte nauwkeurigheid zijn. De student die leert dat de kracht van binnenuit komt, dat hij alleen zwak was omdat hij vertrouwde op de hulp van de buitenwereld, en dat hij te allen tijde bij zichzelf te rade kan gaan, weet dat hij wonderen kan verrichten.

Het moge duidelijk zijn dat de persoon die niet volledig onderzoek verricht naar deze ultieme wetenschap en daar niet zijn voordeel mee doet, al snel achterop zal raken. Net als de persoon die ooit weigerde kennis te nemen van de voordelen van de wetten van de elektriciteit.

Uiteraard creëert de geest net zo snel negatieve als positieve toestanden. Indien we - al dan niet bewust - een beeld vormen van gebrek, beperking en onenigheid, dan worden deze omstandigheden door ons gecreëerd. Dit is wat velen van ons momenteel onbewust doen.

Zowel deze als elke andere wet is niet persoonsgebonden, maar is  constant in beweging en brengt ieder individu, datgene wat hij gecreëerd heeft op een genadeloze wijze. Met andere woorden: “Men oogst wat men zaait.”

Overvloed is derhalve afhankelijk van de herkenning van de wetten van Overvloed en het feit dat de Geest niet alleen de schepper is, maar dat het de schepper is van alles-dat-is. Natuurlijk kan niets worden gecreëerd totdat men weet dat iets gecreëerd kan worden en daar dan ook een goede poging toe doet. Er is niet meer elektriciteit op de wereld dan vijftig jaar geleden, maar totdat iemand de wetten ontdekte hoe die te gebruiken, had niemand daar profijt van; doch toen de wetten werden begrepen is praktisch de hele wereld verlicht. Hetzelfde geldt voor de wetten van Overvloed, alleen diegene die de wetten herkent, en er naar handelt, zal van de voordelen genieten.

De wetenschappelijke geest domineert nu ieder gebied waarmee men zich bezig houdt, de relatie tussen oorzaak en gevolg wordt niet langer meer genegeerd.

De ontdekking van deze wetten waren een keerpunt in de ontwikkeling van de mensheid. Het elimineerde het element van onzekerheid en grilligheid in het leven en verving deze door wet, rede en zekerheid.

Men begrijpt nu dat er voor elk resultaat een precieze oorzaak is, zodat wanneer een bepaald resultaat gewenst is, gezocht moet worden naar de voorwaarde waarmee dit resultaat kan worden bereikt.

Het fundament waarop alle wetten berusten, is ontdekt door oorzakelijk beredeneren. Dit houdt in dat los van elkaar staande voorbeelden worden vergeleken, totdat er een gemeenschappelijke oorspronkelijke factor wordt gevonden.

Het is deze onderzoeksmethode waaraan onze beschaving het grootste deel van haar voorspoed en de meest waardevolle kennis heeft te danken. Het heeft het leven verlengd, pijn verlicht, rivieren overbrugd, de nacht verlicht met helder licht, visies verruimd, bewegingen versneld, afstanden overbrugd, betrekkingen vergemakkelijkt, de mens in staat gesteld diep te duiken en hoog te vliegen. Geen wonder dat de mens al spoedig er naar streefde de zegening van dit leersysteem te integreren in de denkenwijze, zodat toen het ronduit duidelijk werd dat bepaalde resultaten het gevolg waren van een specifieke manier van denken, deze resultaten alleen nog behoefden te worden gecatalogiseerd..

Deze methode is wetenschappelijk, en is de enige methode die toestaat de mate van vrijheid te behouden die wij als een onvervreemdbaar recht zijn gaan beschouwen.

De Lopermethode is gebaseerd op een absolute wetenschappelijke waarheid en zal mogelijkheden openbaren, die in elk mens in slapende toestand aanwezig zijn. De Lopermethode leert hoe deze mogelijkheden tot persoonlijke krachtige gereedschappen kunnen worden ontwikkeld, zodat energie, bevattend vermogen, inzicht, kracht en wilskracht kunnen worden vergroot. De student die het begrip verwerft van deze geopenbaarde geestelijke wetten, zal over middelen beschikken die tot resultaten leiden waarover men tot dusver alleen van kon dromen. De beloningen die dit dan oplevert zijn nauwelijks in woorden uit te drukken.

De Lopermethode beschrijft het juiste gebruik van zowel het ontvangende als het actieve element van de geestelijke natuur, en instrueert de student hoe de juiste gelegenheid te herkennen; het sterkt de wil en het beredeneren; het onderwijst de wijze waarop en het optimale gebruik van verbeelding, wens, emoties en een intuïtief vermogen. Het tilt initiatief, doorzettingsvermogen, keuzewijsheid, sympathie en een volkomen levensvreugde naar een hoger niveau.

De Lopermethode leert het gebruik van Geestkracht, ware Geestkracht, niet een verdraaid surrogaat; het heeft niets uit te staan met hypnose, magie of een andere manier van bekoorlijke misleiding die de mens tracht te overtuigen dat ‘voor niets de zon opgaat’.

De Lopermethode oefent en ontwikkelt het begrip dat het lichaam - en dus ook de gezondheid - kan worden beheerst. Het verbetert en versterkt het geheugen. Het ontwikkelt het zeldzame inzicht dat zo typisch is voor elk geslaagde zakenman, inzicht om zowel de mogelijkheden als de problemen te zien in elke situatie, inzicht om de kansen te grijpen wanneer deze zich voordoen. Want velen missen de mogelijkheden die binnen hun handbereik liggen, omdat zij zich in een situatie bevinden waar geen aanzienlijke opbrengst te verwachten valt.

De Lopermethode ontwikkelt Geestelijke Kracht, wat inhoud dat anderen instinctief herkennen dat u een krachtig persoon met een sterk karakter bent – zij willen doen wat u wilt dat zij doen; dat betekent dat u mensen en zaken aantrekt. Anderen zullen zeggen dat u een ‘geluksvogel’ bent en dat ‘zaken op uw pad komen’. U zult een diep begrip van de fundamentele natuurwetten ontwikkelen en jezelf ermee vereenzelvigen, je bent in harmonie met de oneindigheid, je begrijpt de wet van de aantrekkingskracht, de natuurlijke wetten van groei, en de psychologische wetten waarop alle voordelen van de sociale en zakenwereld rusten.

Geestelijke kracht is creatieve kracht, het geeft je de mogelijkheid voor jezelf om jezelf te creëren. Dit betekent niet de mogelijkheid het van iemand anders te nemen, de natuur werkt niet op die manier. Waar eerst één sprietje gras groeide, kunnen er ook twee groeien. Geestelijke kracht stelt de mens in staat hetzelfde te doen.

De Lopermethode ontwikkelt inzicht en slimheid, vergroot onafhankelijkheid, en de bekwaamheid en beschikbaarheid tot hulpvaardigheid. Het vernietigt wantrouwen, depressie, angst, melancholie en elke vorm van beperking en zwakte, inclusief pijn en ziekte. Het openbaart verborgen talenten, levert initiatief, kracht, energie en vitaliteit. Het voedt de waardering voor kunst, literatuur en wetenschap.

Het heeft de levens van duizenden veranderd door onzekere en wazige methodes te vervangen door duidelijk omschreven principes, en zo een fundament te leveren voor een doeltreffend systeem.

De Lopermethode onderwijst deze principes, en stelt methodes voor om deze op een praktische wijze toe te passen, hierdoor verschilt het met elke andere cursus of studie. Het onderwijst dat de enige mogelijk waarde die aan een principe kan worden gekoppeld, in de toepassing hiervan ligt. Velen lezen heel hun leven boeken, doen schriftelijke cursussen, wonen lezingen bij zonder ook maar enige vooruitgang te boeken in het demonstreren van deze principes. De Lopermethode stelt methodes voor waarbij de waarde van de geleerde principes kun worden gedemonstreerd in het dagelijkse leven.

Er is een verandering in het gedachtegoed van de wereld. De verandering voltrekt zich in stilte maar is verreweg de belangrijkste na de ondergang van het heidendom.

De wetenschap heeft zulke grote ontdekkingen gedaan, een enorme hoeveelheid van bronnen geopenbaard, heeft zulke enorme mogelijkheden en onverwachte krachten onthuld, dat wetenschappers meer en meer twijfelen bepaalde gevestigde theorieën te onderkennen of andere theorieën te ontkennen als absurd en onmogelijk. Zo ontstaat een nieuwe beschaving.

De mensheid staat aan de vooravond van een nieuwe kracht en een nieuw bewustzijn; een realisatie van de bronnen aanwezig in het Zelf. In onze geschiedenis is de vorige eeuw het tijdperk van de grootste materiële ontwikkeling. De huidige eeuw zal de grootste worden op het gebied van geestelijke en spirituele ontwikkeling.

De wetenschap is erin geslaagd materie te ontleden in moleculen, moleculen in atomen, atomen in energie, en het was Sir Ambrose Fleming die, in een toespraak voor het Koninklijk Instituut, meldde dat energie kan worden herleid tot geest. Hij zei: “In de meest ultieme essentie zal energie voor ons onbegrijpelijk blijven behalve dan als de expressie van wat we Geest of Wil noemen.”

Wat zijn de grootste krachten in de natuur? In de minerale wereld is alles vast en massief. In het planten- en dierenrijk zijn de krachten een stroom, steeds veranderlijk, onafgebroken creërend en recreërend. In de atmosfeer is hitte, licht en energie aanwezig. Elke rijk wordt steeds fijner en spiritueler, van zichtbaar tot onzichtbaar, van ruw naar fijn, van lager naar een hoger potentieel. Wanneer het onzichtbare is bereikt, treffen we energie aan in de puurste en meest vluchtige vorm.

En terwijl de grootste krachten in de natuur de onzichtbare krachten zijn, zo leren we dat de grootste krachten van de mens zijn onzichtbare, spirituele krachten zijn en de enige manier waarop de spirituele krachten zich kunnen manifesteren is door middel van het denkproces. Het denken is de enige activiteit die de geest bezit, en de gedachte is het enige product van het denken.

Aantrekken en afstoten zijn daarom spirituele handelingen; redeneren is een spiritueel proces; ideeën zijn spirituele creaties die de oorsprong vinden in de geest; vragen zijn de spirituele zoeklichten; logica, argumentatie en filosofie zijn spirituele mechanismen. Daarom is het alleen maar nodig een aantal gedachten te hebben over een bepaald onderwerp, om een complete verandering in de fysieke toestand van een mens te kunnen bewerkstelligen.

Dit is het proces waarbij mislukking is veranderd in succes. Gedachten van moed, kracht, inspiratie en harmonie nemen de plaats in van gedachten van mislukking, wanhoop, gemis, beperking en disharmonie. En als deze veranderde gedachten éénmaal zijn geworteld, zal het fysieke lichaam veranderd zijn. En het menselijk individu zal het leven in een nieuw licht zien, oude zaken verdwijnen, alles wordt nieuw. Opnieuw geboren; geboren uit de geest. Leven met een nieuwe betekenis, gevuld met vreugde, vertrouwen, hoop en energie. Hij of zij ziet kansen voor succes, herkent mogelijkheden en straalt dit uit naar zijn medemens. Zijn omgeving verandert en helpt hem ook. Dus een simpele oefening van de gedachten verandert niet alleen de mens, maar ook zijn omgeving, omstandigheden en voorwaarden.